One Response

  1. חיה קלמנוביץ
    חיה קלמנוביץ 03/02/2015 at 9:47 am | | Reply

    תודה, אורית, על המאמר. תמיד יש לי מה ללמוד ממך. כשבוחרים גן, כמה חשוב לבדוק לא רק את התנאים הפיזיים, אלא גם את ההיבט הרגשי – ההתייחסות של הצוות.

Leave a Reply