One Response

  1. עינת גבע
    עינת גבע 05/02/2014 at 5:24 am | | Reply

    אוהבת את הרעיון, מניסיוני בסופו של יום, מתהליך פרידה שמתנהל בשיתוף פעולה של בני הזוג והצוות כאחד יוצאים כל בני המשפחה עם תחושת אחריות, התמודדות והתגברות. התהליך תומך, ממזער משקעים ומאפשר למשפחה להתקדם ולהתפתח בתחושת מסוגלות, לכידות והמשך הידברות שכה חשובה לעתיד של בני המשפחה, בהצלחה, עינת גבע, יועצת משפחתית.

Leave a Reply